DHG Service Center Kft. adatvédelmi tájékoztató

 

amelyben a DHG Service Center Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Záhony u.7., cégjegyzékszáma: 01-09-196426), mint adatkezelő (a továbbiakban: DHG Service Center) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint tájékoztatja a www.dhgservice.com oldal (a továbbiakban: DHG Service Center) látogatóit, mint érintetteket (a továbbiakban: érintett vagy érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

Bevezetés

A DHG Service Center tiszteletben tartja az érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

A DHG Service Center által végzett Adatkezelés alapvetően az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan - a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is hivatkozott - esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.);

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.);

  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv);

  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);

  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.);

  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.);

  • Európai Parlament és A Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)

 

Az érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak az DHG Service Center-hez, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

A DHG Service Center elérhetőségei:

DHG Service Center Zrt.

postacím: 1031 Budapest, Záhony u.7.
telefon: 061-8808-500

e-mail: gdpr@dhgservice.com

info@dhgservice.com

A DHG Service Center weboldallal kapcsolatos adatkezelése

1.1 Az Adatkezelésről a NAIH az Info tv. 65.§ (3) adatvédelmi nyilvántartást nem vezet.

1.2 Az Adatkezelés célja.

A honlapon keresztül a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A DHG Service Center weboldalon keresztül SSC szolgáltatásokat (HR, Pénzügy, Munkaügy, IT, Személyzeti ügyek. stb, a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújt. Így a Szolgáltatások megrendeléséhez, vagy árajánlat kéréshez kapcsolódó kapcsolatfelvétel, e-mail levelezés, a megrendelések kezelése és teljesítésére, illetve az azokhoz kapcsolódó számlázás lebonyolítása és dokumentálása, továbbá az ügyfelekkel való kapcsolattartás.

 

1.3 Az Adatkezelés során kezelt adatok (a továbbiakban: Adatok) köre.

Teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), Telefonszám, E-mail cím, cég székhelyének/telephelyének címe (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), Számlázási név: természetes személy esetén Teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), Számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

1.4 Az Adatkezelés jogalapja.

A DHG Service Center felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az Adatkezelés jogalapja az általuk az Online áruház igénybevételéhez tett Regisztráció során adott hozzájárulás, ezen túlmenően pedig az Eker tv. 13/A. § - a, valamint a Számv tv. 169. § (2) bekezdése.

1.5 Az Adatok forrása.

Az Adatkezeléssel érintett Adatokat az érintettek önkéntesen bocsátják az DHG Service Center rendelkezésére a Kapcsolatfelvétel során. A DHG Service Center kéri az érintettektől, hogy az adatközlés során ügyeljenek a közölt adatok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért minden esetben az adatközlő felel. Abban az esetben, amennyiben a felhasználó más személy személyes adatait adja meg, úgy az adatközléssel kijelenti, hogy az érintettől az adatközlésen alapuló Adatkezeléshez szükséges felhatalmazással rendelkezik. A DHG Service Center felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az általuk közölt adatok helytelensége, pontatlansága vagy hiányossága akadálya lehet a megfelelő Adatkezelésnek a megfelelő igénybevételének.

1.6 Az Adatkezelés időtartama.

Az érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Kapcsolatfelvétel során megadott személyes adataikat, valamint az Adatkezeléssel érintett adatokat (pl. rendelésekkel kapcsolatos adatok) a DHG Service Center az általános elévülési ideig – 5 évig, a számlázással kapcsolatos adatokat legfeljebb 8 évig őrzi meg, illetve a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli. Az Adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható. A Regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának kell tekinteni, illetőleg az érintetteknek Adatkezeléshez való hozzájárulásuk visszavonása a Regisztráció törlését is eredményezi, mint ahogyan a Regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely Adatuk kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulásuk visszavonása vagy korlátozása is a Regisztráció törlésére irányuló szándék kifejezésének tekintendő.

A DHG Service Center a hozzájárulások visszavonásának regisztrálását - technikai okok miatt – 15 (tizenöt) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz a DHG Service Center Adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását tartalmazó nyilatkozatának DHG Service Center -al való közlését követő legkésőbb 15. (tizenötödik) napon szűnik meg.

A DHG Service Center tájékoztatja ugyanakkor az érintetteket arról, hogy az Info tv. 6.§ (5) bekezdés rendelkezései szerint a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (pl: számviteli, fogyasztóvédelmi előírások) vagy jogos érdekének érvényesítése céljából bizonyos adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet (Eker tv. 13/A. §; Számv tv. 169. § (2) bekezdés; Fogyv tv. 17/A).

1.7 Adatfeldolgozók

A DHG Service Center az Adatkezelés során jelenleg Adatfeldolgozókat (a továbbiakban: Adatfeldolgozók) nem veszi igénybe. A weboldalának üzemeltetését a DHG Service Center végzi, a szerver üzemeltetését Wix.com, Inc. látja el, amely cég semmilyen adatot nem kezel!

A DHG Service Center az Adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti, azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megfelelő módosításával és az Adatfeldolgozók Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentésével tájékoztatja az érintetteket. Az Adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

2. A direktmarketing és a hírlevél célú adatkezelés

DHG Service Center – nem küld sem direktmarketing sem hírlevél célú anyagokat, ezzel kapcsolatosan adatokat nem tárol, illetve az esetleges kapcsolatfelvétel során megadott adatok ilyen jellegű felhasználásra nem kerülnek.

3. A www.dhgservice.com weboldal látogatói adatainak kezelése

A weboldal látogatóinak nem szükséges személyes adataik megadása, amennyiben a weboldalon csak böngésznek, de nem kívánnak Regisztrációhoz, illetve Bejelentkezéshez kötött Szolgáltatásokat igénybe venni.

A weboldal html kódja a DHG Service Center - tól független szolgáltató szerveréről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésben. A felhasználó számára esetlegesen célzott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Felhívjuk a honlapra látogatók figyelmét, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek. Az DHG Service Center és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag a szolgáltató hivatkozási kódjának beillesztésére terjed ki, a látogatók személyes adatainak átadása, továbbadása nem történik.

4. Az www.dhgservice.com weboldal cookie (html süti) kezelése

A weboldal nem használ sütiket/cookie-kat!

5. Adattovábbítás, az Adatok megismerésére jogosultak köre, az Adatok informatikai védelme

5.1 Adattovábbítás

A DHG Service Center az általa kezelt személyes Adatok tekintetében adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

5.2 Az Adatok megismerésére jogosultak köre

Az Adatok megismerésére a DHG Service Center Adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az Adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

5.3 Az Adatok védelme

A DHG Service Center az Adatokat az Adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel védi annak érdekében, hogy biztosítsa az Adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az Adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

6. Az érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintettek az Adatkezelésről az DHG Service Center - tól tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az Adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek, illetve az alábbi elérhetőségekkel rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik, ott panaszt tehetnek.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

A DHG Service Center az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens - előfordulása esetén - körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett tájékoztatását a DHG Service Center a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

A DHG Service Center fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a www.dhgservice.com/adatvedelem elérhetőségen történik.